Skip to content

 DIMSPORT RAPID ARAÇ PERFORMANS KİTLERİ SATIŞ VE SERVİS BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

 MADDE 1: TARAFLAR

İşbu sözleşme, bir tarafta Sancak Mah., 524. Sok., No:8/A Yıldız-Çankaya , Ankara adresinde faaliyet gösteren MATES SERVİS EKİPMANLARI ORGANİZASYON OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. (Bu sözleşmede bundan sonra “DİSTİRİBİTÖR” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta ……………………. adresinde faaliyet gösteren …………………….. ile (Bu sözleşmede bundan sonra “BAYİ” olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki esas ve şartlar dahilinde akdedilmiştir.

MADDE 2: AMAÇ

İşbu sözleşmenin genel amacı, bayinin çalışma bölgesi dahilinde, distiribitör tarafından pazarlanan ürün ve hizmetlerin en iyi satış ve servisi hizmetini yaparak distiribitörin piyasa itibarını korumak ve müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Bayi bu çalışmalarından dolayı saygı ve güven yaratırken distiribitör tarafından yayınlanmış fiyat ve işleyiş prosedürleri dahilinde kazanç elde edecektir.

 MADDE 3: KONU

İşbu sözleşmenin konusu, distiribitörin toptan pazarladığı Rapid Araç Performans kitlerinin satış ve servis hizmetlerini verecek olan bayinin hizmet içeriğini, koşullarını, distiribitörin ve bayinin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

 MADDE 3: SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

 Bayi, yetkisi olmadan veya gerekli teknik yeterliliğe sahip olmadan yaptığı işlemlerden dolayı distiribitör aleyhine doğacak her türlü zarardan sorumlu olduğunu beyan ve taahhüt eder.

 1. Bayi sözleşmedeki ticari ikametgahı, iletişim bilgileri, mali kayıtları gibi bilgilerin değiştiğini distiribitöre yazılı olarak bildirecek ve sözleşmesini yenileyecektir.
 2. Bayi, verdiği hizmetler için araç giriş kaydını sisteme yapmak zorundadır. Aksi durumda cezai işlem uygulanacaktır.
 3. Bayi, günümüzün koşullarına göre devamlı hizmete açık haberleşme cihazlarını kullanmak (telefon, faks, internet, elektronik posta, GSM vb.) mecburiyetindedir. Bu iletişim bilgilerinin değişmesi halinde bayi yazılı olarak distiribitöri bilgilendirecektir.
 4. Bayi satış-servis hizmetlerinin yürütülmesinde, uygun görülen yeterlilikte ekipman, donanım, alet vb, araç ve hizmet güvenliğini sağlayıcı her türlü ihtiyacı ve önlemi almak zorundadır.
 5. Bayi, yayınlanan parekende satış fiyatları üzerinden %35 iskonto ile ürünleri distibitörden tedarik eder.
 6. Bayinin kesinlikle stok tutma yükümlülüğü yoktur. Ancak stoklu çalışmak isteyen bayiler 10 adet Rapid kit sipariş vermeleri durumunda normal iskontosuna ilave olarak %5 daha iskonto ile alım yapabilirler. (Bu şekilde liste üzerinden %35 + %5 iskonto uygulanmış olur.)
 7. Bayi, stoğundaki modülleri kutusunu hiç açmadan yenileri ile değiştirebilir. Aralarında ki fiyat farkları hesaplanarak ilave ücret talep edilecek veya bayiye ücret iadesi yapılacaktır
 8. Bayi, distiribitörün belirlemiş olduğu fiyat listesi üzerinden satış yapmak ile yükümlüdür. computest.com.tr adresinde yayınlanan bu liste üzerinden müşterisine en fazla %15 iskonto yapabilir. Kesinlikle daha fazla iskonto yapamaz.
 9. Tek seferde 5 adetten fazla alım yapmak isteyen filo müşterileri olursa bu durumda distiribitör ile teması geçerek satış fiyatını birlikte belirleyecektir.
 10. Bayi, araç performans kitlerinin montajı için gerekli ekipman ve aletleri temin etmek ve hizmete hazır bulundurmak mecburiyetindedir.
 11. Bayi çalışanları kılık, kıyafet, temizlik ve görünüşlerine özen göstermekle yükümlüdürler.
 12. Bayi, distiribitör tarafından gönderilen tamimlerdeki talimatlara uymak ve tamimleri uygun bir şekilde dosyalayıp muhafaza etmek zorundadır.
 13. Bayi sahibi veya elemanı, tüketici nezdinde distiribitöri temsil ederler. Distiribitör prensiplerine ve vizyonuna yakışır bir hal ve tavır içerisinde bulunmaları ve distiribitörin menfaatlerini korumaları esastır. Ürünlerdeki veya hizmetlerdeki arızalar veya herhangi başka bir nedenle distiribitöri müşteriye kötü bir şekilde tanıtamazlar. Distiribitörin kusurları varsa bunları eksiksiz olarak zamanında distiribitöre intikal ettirmeleri görevleridir. Rakip hizmet ve ürünleri över, tavsiye eder bir davranış içerisine giremezler.
 14. Distiribitör (bayiye duyurmak koşuluyla) tek taraflı olarak sözleşmenin ruhuna aykırı olmamak kaydıyla sözleşme içeriğinde değişiklik, ek sözleşme veya ceza maddeleri içeriğinde değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Bu maddelerin kabulü konusunda distiribitör ve bayi arasında olası itilaf, sözleşmenin distiribitörce tek taraflı fesih hakkını doğurur.

 MADDE 4: HİZMETİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 1. Bayi, ek-1 tanımlanan kartı mail order formunu doldurup distiribitöre vermekle yükümlüdür. Vermiş olduğu siparişler aynı gün kargo ile kendisine gönderilecek ve bu kredi kartından o günkü merkez bankası döviz satış kuru üzerinden TL ye çevrilerek tahsil edilecektir.
 2. Ürünlerin kargo ile gönderilmesinde oluşan kargo ücretleri bayi tarafından karşılanacaktır.
 3. Bayi satmış olduğu her bir ürün için mutlaka ek-2 de belirtilen montaj formunu dolduracak ve bir kopyasını mail ile rapid@mates.com.tr mail adresine gönderecektir.
 4. Hizmetlerin yürütülmesinde bayi, distiribitör tarafından belirlenmiş veya belirlenecek her türlü talimatlara uyumlu hareket etmek zorundadır.
 5. Bayi hizmetin en iyi şekilde ve ciddiyetle yürütülmesi için teknik yeterliliği olan elemanlar bulundurmakla yükümlüdürler. Bayi, hizmeti yerine getiren çalışanlarının Distiribitör tarafından düzenlenecek kurs, seminer, konferans ve toplantılara katılmasını sağlamakla yükümlüdür.
 6. Hizmet esnasındaki tüm iş izleme ve sonuçlandırma görevi bayi yetkilisine aittir. Ancak herhangi bir iş tekrarı veya müşteri geri bildiriminde distiribitör yetkili birimine bildirilecektir. Bu tip durumlarda distiribitör yetkililerinden onay gelmedikçe müşteriye hizmet verilmeyecektir.
 7. Bayiin teknik yetersizliğinden meydana gelebilecek herhangi bir olumsuz durum distiribitör tarafından uygun görülecek şekilde bayiye yansıtılacaktır.

MADDE 5: DENETİM

Distiribitör ya da yazılı olarak yetkilendirdiği temsilcisi, doğrudan ya da dolaylı olarak diğer bayi ile ilgili faaliyetleri denetlemek ve/veya bu sözleşme hükümlerine riayeti, iş ilişkisi kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifasını tespit etmek amacıyla çeşitli zamanlarda bayi ziyaretleri ve denetimleri yapabilir.

MADDE 6: GİZLİLİK

Taraflar, işbu sözleşme ve içeriğini veya birbirlerinin işi ve ticari faaliyeti ile ilgili bilgileri gizli tutacaklarını, üçüncü şahıslara açıklamayacaklarını, bünyelerindeki personelin, yüklenicilerin, acentelerin ve bağlı kuruluşların aynı gizliliğe riayet etmelerini sağlayacaklarını, kabul beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 7: DEVİR

Taraflar bu anlaşmadan doğan hak ve yükümlülüklerini karşı tarafın yazılı onayı olmadıkça hiç bir şekilde başka şahıs veya firmaya devredilemez.

MADDE 8: SÖZLEŞME BEDELİ

Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi için her iki tarafından karşılık imzalaması ve bayinin ek-3 te belirtilen Rapid başlangıç setini 550 Euro + KDV bedelle tedarik etmesi gerekmektedir. İlave herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

 MADDE 9: HUSUSİ ŞARTLAR

 1. Distiribitör gerektiğinde hizmetin verilmesine ilişkin hükümleri tek taraflı olarak değiştirebilir. Bayi, distiribitör tarafından bildirilenleri bildiri tarihinden itibaren uygulamaya başlar.
 2. Bayi, tüketicilere vermiş olduğu hizmette teknik bilgisi yeterli, tüketici hizmetlerinde görev alabilecek ruh hali ve ahlaki değerlere sahip, bilinen bulaşıcı hastalığı olmayan, T.C. Savcılık kayıtlarında iyi hali onaylanmış, sosyal güvenceleri işvereni tarafından sağlanmış personel çalıştırma zorunluluğundadır. Bu bakımdan personelin tüm davranışlarından Bayi sorumlu tutulacaktır.

MADDE 9: TEMSİL VE İLZAM

 1. Taraflar hukuki faaliyetlerden, işlemlerinden ve/veya haksız fiillerinden bizzat sorumludurlar.
 2. Gerçek ve tüzel üçüncü kişilerle arasında hukuki sonuç doğuracak faaliyetlerinden kendi fiil ve tutumu ile oluşmadığı sürece tarafların birbirlerini sorumlu tutmaya hakkı olmadığı gibi birbirlerini temsile yetkileri yoktur.

MADDE 10: SÖZLEŞME SÜRESİ

 1. Bu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve 1 yıl süre sonunda sona erer.
 2. Taraflardan herhangi biri sürenin bitiminden 30 gün önce yazılı olarak aksine ihbarda bulunmadıkça aynı şartlarda 1 yıl daha devam eder. Takip eden yıllar için aynı hüküm geçerlidir.

MADDE 11: SÖZLEŞMEYİ SONLANDIRMA

Tarafların sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını yerine getirmemesi halinde, karşı taraf tek taraflı bir ihtarname ile, bu ihlalden doğan zararları tazmin hakkı saklı kalmak sözleşmeyi süresinden önce derhal feshe yetkilidir.

MADDE 12: YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşme maddelerine göre taraflar arasında meydana gelecek anlaşmazlıklarda Ankara mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

 MADDE 13: USÜL VE HÜKÜMLER

 1. İşbu sözleşmede hükmü bulunmayan durumlarda Borçlar Kanunu’nun ve Türk Ticaret Kanunu’nun alım satım sözleşmelerine ilişkin hükümleri uygulanır.
 2. Bu sözleşmeyi değiştirecek ve/veya eklenecek maddelerin karşılıklı yazılı mutabakat olması esastır.

MADDE 14: TEBLİGAT

Taraflar Sözleşmede belirttikleri adreslerin tebligata esas olacak adresleri olduğunu, bu adreslerde vaki olacak değişikliklerin 15 (onbeş) işgünü içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirileceğini aksi halde bu adreslere yönlendirilecek tebligatın yasal tebligatın tüm sonuçlarını doğuracağını, kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

MADDE 15: MÜCBİR SEBEP

İşbu sözleşmenin taraflarından hiçbiri, diğerine karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerini Borçlar Kanunu’nda belirtilen ve genel kabul görmüş (grev, lokavt, vb. işçi hareketi, hükümet ve kamu kuruluş kararları, doğal afetler; deprem, sel, heyelan, kasırga vb., sosyal patlamalar; isyan, salgın, genel grev vb., hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, olağanüstü hal, savaş, ekonomik kriz, vb.) mücbir sebeplerden dolayı kısmen ya da tamamen yerine getirememesi ya da geciktirmesi halinde sorumlu tutulmayacaktır. Yukarıda tarif edildiği şekilde mücbir sebeplerden dolayı yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraf mümkün olan en kısa zamanda diğer tarafa mücbir sebeplerin varlığını bildirecektir. Adı geçen sebeplerin ortadan kalkması halinde ise taraflar derhal bir araya gelecek ve sözleşme hükümlerinin yeniden eksiksiz olarak uygulanmasına ilişkin gerekli mutabakata varacaklardır.

 MADDE 16: SON HÜKÜM

İşbu sözleşme xxx maddeden ibaret olup iki nüsha halinde taraflar arasında karşılık olarak, ………………….’da, …../……/201… tarihinde imza ile geçerli kılınmıştır.

 Distiribitör firma;                                                           Bayi;

Bayilik Müracaat Sayfası